"Ett hållbart samhälle för alla genom innovation och operativ samhandling."

För att möta de globala utmaningarna måste vi agera lokalt. Genom hållbarhetsmodellen strävar vi efter social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och vi sätter FN: s 17 hållbarhetsmål högt på dagordningen.

Vi måste ha ett bra samarbete mellan den akademiska världen med den senaste forskningen, näringslivet som utvecklar produkter och tjänster, den offentliga sektorn som sitter i förarsätet – och folket, våra medborgare som är i centrum och som kommer att bo i dessa städer och samhällen, generation efter generation.

Förnybar energi är en av många lösningar på klimatförändringar. Vi måste använda grön energi, men samtidigt använda mindre energi och dessutom använda energi annorlunda. Genom energieffektiva byggnader och minskade transportbehov minskar vi energianvändningen, och genom att byta från fossila till elektriska transportmedel eller värma huset med solvärme istället för elektricitet använder vi energi annorlunda.

Både ny teknik och nya affärsmodeller kan hjälpa oss att uppnå några av målen, önskningarna och behoven. Vi måste utveckla innovativa lösningar och vi måste våga använda dem. Vi befinner oss i en tid där digital transformation kan hjälpa oss att sätta ihop system, använda data överallt och ansluta saker på nya sätt för att få fram synergier i ett ekosystemperspektiv.

Cirkulär ekonomi hjälper oss att utvidga vår syn på vad som är resurser inom till exempel tillverkningsindustrin, där rester i en aktör blir resurser i en annan. Delningsekonomi ligger också inom ramen för den cirkulära ekonomin, där vi använder samhällsresurser mer effektivt. Det kan till exempel vara att dela en bil mellan grannarna i en gemensam pool, bygga gemensamma utrymmen i ett område för att minska byggnadsbeståndet – eller ett lånesystem för sportutrustning på vintern.

Smarta städer uppstår där kunskap och kompetens uppdateras och skyddas. I smarta samhällen måste bra idéer fångas upp och vidareutvecklas. Städer och samhällen måste använda sin kreativitet, utbildning och expertis för konkreta hållbara innovationer till förmån för alla medborgare, klimat och miljö. Fokus på användningen av intern kompetens, interaktion med forskningsmiljöer lokalt, i regionen och internationellt är avgörande för ett framgångsrikt arbete med smarta städer.

Läs mer om hva vi jobbar med i Innocities:

Energi

Förnybar energi är framtiden. Städer och samhällen måste öka sina investeringar i grön energi och säkerställa mer förnybar energi i energisystemet för att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. Smart Energi handlar om att använda ny teknik för att optimera energiproduktion, energidistribution och energilagring, kopplad till energikonsumenter. Energisektorn står inför stora framtida förändringar och måste använda data för nya insikter och affärsmodeller relaterade till energihandel.

Mobilitet

Mobilitet är avgörande för att städer och samhällen ska fungera bra. Ett centralt mål inom transportsektorn är att all tillväxt inom persontransporter i de större stadsområdena ska ske med kollektivtrafik, cykling och promenader. Effektiva, säkra, tillgängliga och miljövänliga mobilitetssystem gör det mer attraktivt att använda cyklar eller kollektivtrafik istället för din egen bil på alla typer av resor. För att lyckas skapa hållbara stadsrum måste planering av områden och transporter samordnas. Transportsektorn står inför en omfattande teknisk och digital omvandling. Med stadsförtätning, data och digital transformation och ökande krav på klimatvänliga mobilitetssystem kommer vi i framtiden att röra oss på helt andra sätt än idag. Trender pekar på delningstjänster, självkörande fordon och “kopplade mobilitetstjänster” som de viktigaste utvecklingsområdena.

Vatten

Produktion och konsumtion av vatten kräver stora resurser och kostnader för städer och samhällen. Mellan 15-20 procent av producerat vatten läcker årligen från svenska kommunala vattenförsörjningssystem. Ökad medvetenhet om vattenförbrukning samt användning av ny teknik för vattensystem kommer att leda till minskade driftskostnader för kommuner och minskad resursanvändning och minskade utsläpp av växthusgaser.

Byggnader och bostäder

Byggsektorn står för cirka 40 procent av världens energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Energiförbrukningen ökar samtidigt som växthusgasutsläppen måste minskas, vilket ställer höga krav på att effektivisera byggsektorn. Smarta byggnader och bostäder handlar om att kombinera bra tekniska system för optimal drift relaterad till låg energiförbrukning och optimalt inomhusklimat, med fokus på driftsäkerhet. Dessutom är det avgörande att användaren upplever en byggnad som trygg och bra att befinna sig i och för att utföra de uppgifter som byggnaden planerats för.

Samverkan

Städer och samhällen måste samarbeta med invånare och det lokala näringslivet för att skapa goda förutsättningar för utveckling och tillväxt och ett gott liv. Smart Samhandling handlar också om att utveckla nya plattformar för kommunikation och idéutveckling. Användningen av digitala lösningar och sociala nätverk möjliggör ökat samskapande och engagemang.